آزمایشگاه هیدرولیک پنوماتیک

آزمایشگاه هیدرولیک پنوماتیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: مهندس حامد قلی پور

تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه شهید رجایی
تجهیزات و خدمات