آزمایشگاه خوردگی

آزمایشگاه خوردگی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین

مسئول: مهندس امیر هوشنگ دهکانی

تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه شهید رجایی
تجهیزات و خدمات