آزمایشگاه چوب شناسی

آزمایشگاه چوب شناسی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

مسئول: دکتر طلایی

تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه شهید رجایی
تجهیزات و خدمات