آزمایشگاه فیزیک چوب

آزمایشگاه فیزیک چوب

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

مسئول: دکتر رنگ آور

تهران-لویزان-خیابان شهید شعبانلو-دانشگاه شهید رجایی
تجهیزات و خدمات