کارگاه ریخته گری

کارگاه ریخته گری

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: مهندس امیرهوشنگ دهکانی

تهران- لویزان- خیابان شهید شعبانلو- دانشگاه شهید رجایی
تجهیزات و خدمات